Twitter: @FrankFutselaar

Politieke Partij: SP

Frank Futselaar

Wij willen goed zorgen voor onze dieren, of dat nu in de veehouderij of elders is. Dierproeven zijn vaak niet nodig; waar alternatieven voor dierproeven voorhanden zijn, willen wij deze verplicht stellen. Het doden van ‘overtollige’ dieren wordt verboden.

De SP wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit versterken. Misstanden bij het transport van dieren en in slachterijen willen we strenger aanpakken. Transporten van slachtdieren over lange afstanden worden verboden.

Als het aan de SP ligt worden dierenwelzijnsnormen aangescherpt, ook voor winkels, tentoonstellingen en markten. Binnen de veehouderij behoren dieren soorteigen gedrag te kunnen vertonen. Koeien horen in de wei, en we bevorderen de vrije uitloop van andere dieren.

Er komt een einde aan het doorfokken van gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. Het fokken en doden van dieren uitsluitend om hun bont of verenkleed wordt verboden. Om dierenmishandeling tegen te gaan kan de rechter een verbod opleggen op het houden van dieren.

Dieren dood maken voor de lol vinden we niet meer van deze tijd, de ‘plezierjacht’ willen we daarom verbieden.

Meer informatie over de standpunten van de SP kunt u vinden via www.sp.nl/onderwerp/dieren-beschermen

 

Eens of oneens?

Frank Futselaar heeft gereageerd op de volgende stellingen

Eens

Klik voor toelichting

Het beschermen van dieren en de biodiversiteit onderdeel te laten uitmaken van het preventiebeleid ter voorkoming van pandemieën

Frank Futselaar's toelichting:

De SP is voor boerenlandbouw en niet voor doorgeschoten industrialisatie van de agrarische sector met eindeloze schaalvergroting en excessen als megastallen en zoönosen. Er moet snel een verduurzamingsslag gemaakt worden in de veehouderij waarbij we gaan naar een duurzame, kleinschalige en diervriendelijke manier van dieren houden.

 

Het versterken van de rechtspositie van het dier

Frank Futselaar's toelichting:

Dierenmishandeling en verwaarlozing moet steviger worden aangepakt en strenger gesanctioneerd. De rechtspositie van dieren dient fors te worden versterkt en in de Grondwet moet een zorgplicht voor dieren worden opgenomen. De huidige open normen in diverse wetten met betrekking tot dierenwelzijn bieden veel te weinig garanties.

 

Het omschakelen van de industriële veehouderij naar een natuur- en diervriendelijke landbouw

Frank Futselaar's toelichting:

De bio-industrie moet wat de SP betreft zo spoedig mogelijk op de schop. Dierenwelzijnsnormen worden flink verscherpt. Dieronvriendelijke praktijken en verminking worden verboden. Met het oog op het milieu en ter voorkoming van dierziekten wordt een maximum gesteld aan het aantal boerderijdieren. Een forse krimp van de veestapel is noodzakelijk

 

Het afschaffen van het houden van dieren in kooien in de veehouderij

Frank Futselaar's toelichting:

Nederland loopt achter bij het aan banden leggen van kooien in de bio-industrie. Dat koloniekooien in de pluimveesector nog bestaan is daarvan een treurig –helaas niet uniek- voorbeeld. Dieren horen niet tussen krappe stangen. De SP gaat voor een kooivrije dierhouderij, Nederland moet op dit vlak internationaal koploper worden.

 

Het voorkomen van het levend verbranden van dieren door stalbranden

Frank Futselaar's toelichting:

Jaarlijks komen bij stalbranden ruim tweehonderdduizend dieren op een verschrikkelijke manier om het leven. De SP wil strenge normen waar veehouderijen verplicht aan moeten voldoen: periodieke controles en de aanwezigheid van bliksemafleiders, brandmelders en bluswater. Elektra installaties en muren moeten brandveilig zijn en er moeten duidelijke ontsnappingsroutes voor dieren zijn.

 

Het verbieden van het onverdoofd slachten van dieren

Frank Futselaar's toelichting:

Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is onverdoofd slachten onwenselijk en daarom is een verbod noodzakelijk. De SP heeft wetgeving die onverdoofde slacht aan banden legt gesteund en aangemoedigd en zal dat onverkort blijven doen. Praktijken als het gebruik van kantelboxen zijn niet meer van deze tijd.

 

Het aanpakken van het leed bij vissen, schaal- en weekdieren

Frank Futselaar's toelichting:

De vangst en slacht van aquatische dieren gaan nog steeds gepaard met veel onnodig dierenleed. Hoge bijvangsten, onverdoofde slacht en dieronvriendelijke vangstmethoden zorgen voor stress en pijn. Recent is wederom gebleken dat de controle ernstig tekortschiet. Dat vormt niet alleen een bedreiging voor het dierenwelzijn, maar tevens voor de voedselveiligheid.

 

Het stoppen van de plezierjacht

Frank Futselaar's toelichting:

De SP is groot tegenstander van plezierjacht en wil deze tot het absolute minimum beperken. De vrijstellingslijst van vrij bejaagbare soorten moet naar nul. Alleen in geval van ernstige en wetenschappelijk onderbouwde gevaren voor de volksgezondheid die niet op diervriendelijke wijze bestreden kan worden, kan jacht in overweging genomen worden.

 

Het verbieden van markten waar levende wilde dieren worden verkocht

Frank Futselaar's toelichting:

Wilde dieren horen niet thuis op showmarkten. Als het aan de SP ligt worden ook dierenwelzijnsnormen voor gedomesticeerde dieren aangescherpt voor winkels, tentoonstellingen en markten. Vooral de handhaving hierop schiet ernstig tekort en er dienen betere controles met stevige sanctioneringen te komen. Vergunningen moeten bij overtredingen kunnen worden geweigerd.

 

Het uitbreiden van de Positieflijst voor zoogdieren, met vogels, vissen, amfibieën en reptielen

Frank Futselaar's toelichting:

De SP is groot voorstander van het uitbreiden van de positieflijst. De minister heeft de afgelopen jaren weinig tot geen vooruitgang geboekt met de positieflijsten en haast is nu geboden om handel, vangst en eigenaarschap van kwetsbare en zeldzame dieren aan banden te leggen. Wilde dieren horen thuis in de natuur.

 

Het beëindigen van het fokken van huisdieren met ziekmakende uiterlijke kenmerken

Frank Futselaar's toelichting:

Er dient een einde te komen aan het (door)fokken van gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren voor doeleinden met esthetische,- of productie bevorderende motieven. Hiermee kan veel onnodig dierenleed worden voorkomen. Overtredingen door fokkers dienen tot beroepsverboden te leiden en bestrijding van import en illegale internethandel moet instroom van deze dierenmishandeling voorkomen.

 

Het steunen van de doelstelling ‘In 2025 consumeert de gemiddelde Nederlander minimaal 50% plantaardig en maximaal 50% dierlijke eiwitten’

Frank Futselaar's toelichting:

De SP steunt een dieet met minder dierlijke eiwitten en de stimulering van plantaardige, biologische en milieu,- en diervriendelijke alternatieven. De landbouw moet hier beter op worden ingericht en minder op het produceren van massa’s kiloknallers. De dieraantallen moeten fors omlaag en meer worden bestemd voor de regionale afzetmarkt.

 

Het verbeteren van het toezicht en handhaving op dierenwelzijn door meer budget en capaciteit

Frank Futselaar's toelichting:

De SP heeft vaak voorgesteld om meer financiële en personele middelen toe te kennen aan de NVWA en de sanctioneringsmogelijkheden bij overtredingen te verruimen. De spaarzame controles werken dierverwaarlozing in de hand. Meer toezicht komt niet alleen ten goede aan het dierenwelzijn, maar ook aan de voedselveiligheid en volksgezondheid.

 

Het verplicht stellen van transparant en permanent cameratoezicht in slachterijen

Frank Futselaar's toelichting:

Grove schendingen van dierenwelzijn schreeuwen om beter toezicht in slachthuizen. De SP acht zowel meer fysieke controle als cameratoezicht noodzakelijk. Het tijdperk van de slager die het eigen vlees keurt moet afgelopen zijn. Camerabeelden dienen voor onafhankelijke instanties met veterinaire deskundigheid inzichtelijk en onbeperkt beschikbaar te worden gemaakt.

 

Oneens

Welke politicus/politica is jouw dierenkandidaat?

Wil je weten welke onderwerpen andere politici belangrijk vinden? Of wil je terug naar alle stellingen? Klik dan op éen van deze twee knoppen.