Twitter: @TjeerdD66

Politieke Partij: D66

Tjeerd de Groot

Hier vind je ons zoönoseplan.

Hier vind je ons dierenwelzijnsplan.

 

Eens of oneens?

Tjeerd de Groot heeft gereageerd op de volgende stellingen

Eens

Klik voor toelichting

Het beschermen van dieren en de biodiversiteit onderdeel te laten uitmaken van het preventiebeleid ter voorkoming van pandemieën

Tjeerd de Groot's toelichting:

D66 heeft een actieplan gelanceerd met voorstellen om de kans op zoönose in de toekomst te beperken. Plannen zijn onder andere de intensieve veehouderij afbouwen, de (illegale) handel in wilde dieren aan banden leggen en het verlies aan biodiversiteit voorkomen door het sluiten van een ‘Parijs voor de Natuur akkoord’.

 

Het versterken van de rechtspositie van het dier

Tjeerd de Groot's toelichting:

D66 wil een fundamenteel verbeterde rechtspositie voor dieren, zoals omschreven in ons actieplan dierenwelzijn. We zetten ons onder andere in voor het uitwerken van moeilijk handhaafbare normen en een ‘positieve’ definitie van dierenwelzijn in de wet waarin het natuurlijke gedrag en fijne ervaringen van en voor het dier worden meegewogen.

 

Het omschakelen van de industriële veehouderij naar een natuur- en diervriendelijke landbouw

Tjeerd de Groot's toelichting:

Het is tijd voor een kringlooplandbouw die beter is voor dieren, de natuur en boeren. D66 zet in op natuur-inclusieve en diervriendelijke kringlooplandbouw. Onder andere door een omschakelfonds voor boeren te realiseren, een duurzaamheidsheffing op vlees te introduceren en een verplicht dierenwelzijnslabel op dierlijke producten te ontwikkelen.

Het afschaffen van het houden van dieren in kooien in de veehouderij

Tjeerd de Groot's toelichting:

D66 is voor het zo snel mogelijk uitfaseren van kooien voor bijvoorbeeld kippen zodat ze hun natuurlijke gedrag beter kunnen vertonen.

Het voorkomen van het levend verbranden van dieren door stalbranden

Tjeerd de Groot's toelichting:

D66 wil enerzijds de stalgrootte beperken zodat er minder slachtoffers vallen als er een brand is, anderzijds dat er veel meer concrete maatregelen komen om stallen brandveiliger te maken, zoals strengere brandveiligheidseisen en het verplicht stellen van moderne brandmelders en bliksemafleiders. Daar blijven we ons voor inzetten.

Het verbieden van het onverdoofd slachten van dieren

Tjeerd de Groot's toelichting:

Slachten van dieren moet met zo min mogelijk lijden gepaard gaan, ongeacht welke methode. Onverdoofd slachten mag wat D66 betreft alleen als wetenschappelijk aangetoond is dat het niet tot meer dierenleed leidt dan verdoofd slachten. We zien er zeer kritisch op toe dat de huidige afspraken daarover worden nagekomen.

Het aanpakken van het leed bij vissen, schaal- en weekdieren

Tjeerd de Groot's toelichting:

D66 vindt dat er meer kennis en bewustzijn moet komen over het welzijn van vissen, schaal- en weekdieren. Dit kan dan onder andere in EU-verband worden aangekaart.

Het stoppen van de plezierjacht

Tjeerd de Groot's toelichting:

D66 is tegen plezierjacht en zet zich daar ook voor in. D66 is niet tegen jacht met als uitgangspunt natuurbeheer. Het kan namelijk een manier zijn om de natuur in balans te brengen. Jacht mag wat D66 betreft alleen voor die doeleinden mogelijk zijn.

Het verbieden van markten waar levende wilde dieren worden verkocht

Tjeerd de Groot's toelichting:

D66 wil de handel in wilde dieren stoppen, niet alleen om dierenwelzijn te verbeteren, maar ook om de kans op het verspreiden zoönose (dierziekte overdraagbaar op mensen) in te toekomst te voorkomen.

Het uitbreiden van de Positieflijst voor zoogdieren, met vogels, vissen, amfibieën en reptielen

Tjeerd de Groot's toelichting:

D66 heeft hier de minister al de opdracht tot toe gegeven in de afgelopen kabinetsperiode met een aangenomen motie van de Kamer. De komende kabinetsperiode zullen we erop toezien dat deze wordt uitgevoerd en dat de positieflijst voor deze groepen er ook komt.

Het beëindigen van het fokken van huisdieren met ziekmakende uiterlijke kenmerken

Tjeerd de Groot's toelichting:

D66 vindt dat bij het fokken van dieren, een hogere productie of uiterlijke raskenmerken niet ten koste mogen gaan van het welzijn van het dier. We blijven ons ervoor inzetten dat deze praktijken zo snel mogelijk beëindigd worden.

Het steunen van de doelstelling ‘In 2025 consumeert de gemiddelde Nederlander minimaal 50% plantaardig en maximaal 50% dierlijke eiwitten’

Tjeerd de Groot's toelichting:

D66 vindt dat een eerlijke prijs voor vlees een belangrijke eerste stap is in het omlaag brengen van de vleesconsumptie. D66 zet zich daarom o.a. in voor het invoeren van een duurzaamheidsheffing op vlees. Ook stimuleren we de omslag naar kringlooplandbouw en een gezond voedingspatroon voor kinderen middels schoolfruit.

Het verbeteren van het toezicht en handhaving op dierenwelzijn door meer budget en capaciteit

Tjeerd de Groot's toelichting:

D66 vindt dat er niet alleen dat de NVWA meer capaciteit en middelen moet hebben om te handhaven op dierenwelzijn, maar ook dat de organisatie fundamenteel op de schop moet. De cultuur is namelijk te vaak dat niet handhaven beloond wordt, terwijl wel handhaven bestraft wordt. Dit moet anders.

Het verplicht stellen van transparant en permanent cameratoezicht in slachterijen

Tjeerd de Groot's toelichting:

D66 is voor verplicht cameratoezicht, maar we zijn geen voorstander van het vrij toegankelijk maken van deze beelden op een livestream op de websites van slachterijen. Dit om de privacy van slachthuismedewerkers te borgen. Wel moet de NVWA de beelden samen met innovatieve toezichtssoftware gebruiken om beter toezicht te realiseren.

Oneens

Welke politicus/politica is jouw dierenkandidaat?

Wil je weten welke onderwerpen andere politici belangrijk vinden? Of wil je terug naar alle stellingen? Klik dan op éen van deze twee knoppen.